Ochrana osobných údajov  a použitia súborov cookie

 1. V tejto politike súkromia sa určujú zásady spracúvania a ochrany osobných údajov poskytovaných používateľmi pri používaní služieb ponúkaných webovým sídlom spoločnosti www.taborovo.sk (ďalej: Webové sídlo).
 2. Prevádzkovateľom osobných údajov hromadených na Webovom servise je spoločnosť OZ Dubáčik zapísaný v registri občianskych združení , ktorému bolo pridelené číslo DIČ: 2023684300(ďalej: Prevádzkovateľ).
 3. V záujme zabezpečiť poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ koná podľa interných postupov a odporúčaní, v súlade s príslušnou legislatívou v oblasti osobných údajov, predovšetkým Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pochybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 ES.
 4. Prevádzkovateľ obracia zvláštnu pozornosť na ochranu záujmov dotknutých osôb, a predovšetkým garantuje, že osobné údaje:
  1. sú hromadené na vymedzené účely v súlade s legislatívou a nie sú ďalej spracúvané v rozpore s týmito účelmi;
  2. sa spracúvajú v súlade s legislatívou;
  3. sú vecne správne a zodpovedajú účelom, na ktoré sú spracúvané;
  4. sa skladujú v podobe, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, maximálne po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie účelu ich spracúvania.
 5. Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu vyjadreného užívateľmi Webového sídla a v prípadoch, v ktorých ustanovenia platnej legislatívy oprávňujú Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov.
 6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dobrovoľne poskytnuté používateľmi Webového sídla len za účelom:
  1. poskytnutia odpovedí na otázky používateľov podávané prostredníctvom kontaktného formulára,
  2. prijatia rezervácie s pomocou systému online rezervácií,
  3. realizácie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  4. na marketingové účely, vrátane posielania obchodných informácií na emailovú adresu, ak Zákazník s tým súhlasil označením príslušného políčka v rezervačnom postupe alebo pri podávaní otázky prostredníctvom kontaktného formulára. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely a posielaním obchodných informácií sa môže vždy vziať späť kliknutím príslušného odkazu v prijatej správe alebo poslaním vhodnej žiadosti na emailovú adresu Prevádzkovateľa,
  5. realizácie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa osobných údajov v zvláštnych prípadoch v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, napr. vymáhania dlhov alebo monitorovania pohybu na území Objektu pomocou kamerového systému.
 7. Príjemcami osobných údajov môžu byť orgány, inštitúcie a subjekty oprávnené zo zákona, a aj subjekty, ktoré poskytujú služby Prevádzkovateľovi údajov (napr. právne služby, služby IT, marketingové služby, účtovné služby) a aj iné subjekty, ktoré sa zúčastnia na realizácii objednanej služby.
 8. Na marketingové účely a pre prispôsobenie ponuky môže Prevádzkovateľ používať automatizované systémy rozhodovania, vrátane profilovania.
 9. Používateľ webového sídla, ktorý poskytol osobné údaje, má právo na prístup k týmto osobným údajom spracúvaným Používateľom. Používateľ má tiež v každom momente právo na opravu týchto osobných údajov, má právo žiadať ich odstránenie alebo obmedzenie, alebo dokonca, aby jeho osobné údaje neboli požívané. V každom momente môže používateľ požiadať o výmaz svojich osobných údajov z webového sídla. Právo na prenositeľnosť údajov neplatí, lebo nebol určený postup na prenesenie takýchto údajov medzi hotelovými objektmi.
 10. Používateľ Webového sídla má právo vziať späť svoj súhlas v každom momente, čo nemá vplyv na súlad s legislatívou spracúvania údajov, ktoré sa konalo na základe tohto súhlasu pred jeho vzatím späť.
 11. Pre vykonanie práv podľa bodu 8 vyššie používateľ Webového sídla je povinný kontaktovať Prevádzkovateľa na adrese Š. Furdeka22/15, 03601 Martin z emailovej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré poskytol na Webovom sídle.
 12. Každý používateľ webového sídla môže podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
 13. Prevádzkovateľ realizuje funkcie hromadenia údajov o používateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:
  1. ak používatelia dobrovoľne poskytnú údaje vo formulároch,
  2. hromadením súborov cookie.
 14. Počas prvej návštevy stránky taborovo.sk bude používateľ informovaný o použití súborov cookie. Ostávajúc na stránke súčasne súhlasí s použitím súborov cookie na tejto webovej stránke. Ak používateľ nezmení nastavenia prehliadača, to znamená, že súhlasí s použitím súborov cookie.
 15. Nainštalovanie súborov cookie je nevyhnutné pre správne poskytovanie služieb na Webovom sídle. V súboroch cookie sa nachádzajú údaje nevyhnutné pre správe fungovanie webovej stránky, najmä stárnky, na ktorej sa vyžaduje autorizácia. Používateľ môže v každom čase zmeniť nastavenia svojho prehliadača ohľadom obsluhy a ukladania súborov cookie.
 16. V rámci Webového sídla sa používajú nasledujúce druhy súborov cookie:
  1. dočasné – ostávajú v prehliadači do času jeho vypnutia alebo odhlásenia sa z webovej stránky, na ktorej boli umiestnené,
  2. trvalé – ostávajú vo webovom prehliadači zariadenia do času, až ich užívateľ odstráni alebo do vopred určenej doby uvedenej vo vlastnostiach súboru.
 17. Z pohľadu funkčnosti každého súboru cookie, môžeme ich rozdeliť na:
  1. konverzné súbory, ktoré umožňujú analyzovanie účinnosti rôznych distribučných kanálov,
  2. tracking súbory (sledovania), ktoré v spojení s konverznými súbormi pomáhajú analyzovať účinnosť rôznych distribučných kanálov,
  3. marketingové súbory, ktoré sa používajú na personalizáciu obsahu reklám a ich vhodné usmernenie,
  4. marketingové súbory, ktoré sa používajú na personalizáciu obsahu reklám a ich vhodné usmernenie,
  5. analytické nástroje, ktoré pomáhajú zlepšiť komfort používania sídla vďaka pochopení, ako používajú sídlo jeho používatelia,
  6. nevyhnutné súbory, čiže základné pre fungovanie stránky. Súbory cookie, ktoré používame, nám umožňujú vyvíjať našu stránku.
 18. Prevádzkovateľ webovej stránky a online rezervačného systému môže používať niektoré súbory len za účelom:
  1. zlepšiť a podporiť rezervačný postup,
  2. cms::privacy.analytic_improvement
 19. Na Webovom sídle môžu byť umiestnené odkazy na iné webové stránky, ktoré fungujú nezávisle od Webového sídla a Webové sídlo nemá nad nimi žiaden dohľad. Tieto stránky môžu mať vlastné politiky súkromia a podmienky, s ktorými odporúčame sa zoznámiť.
 20. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zavádzať zmeny do politiky súkromia webového sídla v dôsledku vývoja internetových technológií, prípadných zmien legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov, a aj vývoja Webového sídla. O všetkých zmenách bude Prevádzkovateľ používateľov informovať viditeľným a pochopiteľným spôsobom.

Zásady ochrany osobných údajov

Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných informácií a o voľnom pohybe týchto údajov (General Data Protection Regulation - GDPR), ustanoveniami Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov, ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.

Ďalej sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. Vaše osobné údaje spracúva OZ Dubáčik, Š.Furdeka 22/15, 036 01 martin, IČO: 42224861
Vaše osobné údaje spracúvame v rámci našej zákonnej činnosti ako združenie v zmysle čl.9, odsek 2 d) Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679. Vaše osobné údaje spracúvame vo vlastnom mene a pre príjemcov, ako je orgán verejnej moci - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Informačný systém športu vedený týmto ministerstvom a medzinárodné športové federácie (napr. WDSF), ak ste ich členmi.

Našim oprávneným záujmom je spracúvanie vašich osobných údajov na plnenie zákonných povinností. Všetky požadované osobné údaje, sú na základe platnej legislatívy. Okrem osobných údajov ako meno, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, fotografia tváre (bez biometrických údajov), číslo telefónu, poštová a e-mailová adresa, štátna príslušnosť, národnosť  a iné. Vaše osobné údaje nešírime, ani nepredávame tretím stranám za účelom marketingu, nezdieľame ich so žiadnymi ďalšími subjektmi. Vaše osobné údaje nepoužívame na mailové kampane rôznych produktov, ani na profilovanie. Vaše osobné údaje spracúvame v listinnej a elektronickej podobe. Uchovávame ich len na nevyhnutnú dobu, pokiaľ osobitný predpis neurčuje ináč.

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Naše organizačné a bezpečnostné opatrenia sa snažia v maximálne možnej miere zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov. Uvedomujeme si, že žiaden systém nie je 100% bezpečný, preto ani naše systémy nemôžu byť absolútne odolné voči hackerom. Ako dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúvame, máte právo na: prístup k údajom, na ich opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracúvania, na prenos údajov, právo namietať, podať sťažnosť na príslušný úrad a právo na transparentnú komunikáciu. Všetky práva si môžete jednoducho uplatniť odoslaním emailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia 25.5.2018. Požiadavky na ochranu osobných údajov, alebo spôsob ich spracúvania v našom občianskom združení sa môžu v budúcnosti meniť, prípadne prestanú byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo na zmenu týchto zásad. Každá zmena bude bezodkladne publikovaná na našej webovej stránke.

 

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Právnym rámcom spracovania osobných údajov je zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ktoré upravujú najmä ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov, práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.

 1. Z hľadiska pojmov sa
 2. dotknutou osobou rozumie každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, v tomto prípade každý užívateľ, ktorý odoslal svoje osobné údaje a životopis prostredníctvom formulára umiestneného na našej internetovej stránke,
 3. prevádzkovateľom rozumie spoločnosť OZ Dubáčik so sídlom Š.Furdeka 22/15, 06301 Martin , IČO: 42224861, ktorá vymedzila účel spracúvania osobných údajov, určila podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene,
 4. sprostredkovateľom rozumie každý, každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,
 5. príjemcom rozumie každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou
 6. treťou osobou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,
 7. zodpovednou osobou rozumie osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa tohto zákona

Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je poskytovanie personálneho a kariérneho poradenstva pre dotknutú osobu, a to najmä za účelom sprostredkovania zamestnania u iného zamestnávateľa (príjemca) alebo dočasného pridelenia k zamestnávateľovi, ktorý ponúka pracovné príležitosti pre agentúrnych zamestnancov. Za tým účelom je dotknutá osoba povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky zmeny poskytnutých osobných údajov v lehote 14 dní od uskutočnenia zmeny.

Prevádzkovateľ sa bude v medziach vymedzeného účelu spracovávať údaje o totožnosti dotknutej osoby (titul, meno, priezvisko), údaje o trvalom a prechodnom pobyte dotknutej osoby (adresa, číslo domu, obec, PSČ a štát), údaje o národnosti, fotografiu, kontaktné údaje (telefón, e-mail), údaje o dosiahnutom vzdelaní (stupeň vzdelania, vzdelávacia inštitúcia, doba štúdia, rok ukončenia štúdia, akademický titul), údaje o predchádzajúcich zamestnaniach (druh práce, zamestnávatelia), údaje o kvalifikácii a zručnostiach (odborné skúšky, certifikáty, vodičský preukaz), očakávania uchádzača vo vzťahu k požadovanej pracovnej pozície alebo vykonávanej práci, dátumu nástupu a očakávaných platobných podmienkach.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby udelený prostredníctvom registrácie na webovej stránke prevádzkovateľa zaznamenaný elektronickými prostriedkami, prípadne písomný súhlas, na sprístupnenie a poskytnutie osobných údajov z informačného systému spoločnostiam v skupine ....................a inými subjektom (príjemcom), najmä potencionálnym zamestnávateľom, vrátane subjektov v členských štátoch Európskej únie, a to výlučne vo vzťahu k vyššie vymedzenému účelu spracúvania. Dotknutá osoba súhlasí s cezhraničným tokom osobných údajov, a teda s poskytnutím a sprístupnením týchto osobných údajov do členských krajín Európskej únie.           

Dotknutá osoba berie na vedomie, že v prípade úspešného sprostredkovania zamestnania prevádzkovateľom budú jej osobné údaje poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Dotknutá osoba má v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov:         

 1. právo na poskytnutie informácií o druhu, štruktúre a priebehu ich spracovania osobných údajov,
 2. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,
 3. právo na opravu osobných údajov,
 4. právo vziať späť súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý dotknutá osoba predtým prevádzkovateľovi udelila,
 5. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov,
 6. právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 7. právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,

Zakazuje sa spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov. Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Pri spracúvaní osobných údajov možno využiť na účely identifikovania fyzickej osoby všeobecne použiteľný identifikátor len vtedy, ak jeho využitie je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Súhlas so spracúvaním všeobecne použiteľného identifikátora musí byť výslovný a nesmie ho vylučovať osobitný predpis, ak ide o jeho spracúvanie na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor sa zakazuje; to neplatí, ak všeobecne použiteľný identifikátor zverejní sama dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje zamestnanca chrániť, zamedziť neoprávneného prístupu k nim, a po uplynutí doby ich uchovávania uloženej zákonom alebo zániku účelu ich spracovania zabezpečiť ich následnú likvidáciu (vymazanie).

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a príslušný orgán je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak

 1. spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zásadami spracúvania osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je v rozpore s požiadavkami na spracovanie osobitných kategórií osobných údajov
 3. výmaz osobných údajov je nevyhnutný na účel splnenia povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Podnety a žiadosti týkajúce sa spracovania osobných údajov môžu zamestnanci zasielať na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ktorá bola zamestnávateľom zriadená práve na tento účel. Zamestnávateľ ako prevádzkovateľ určil na účely spracovania osobných údajov zodpovednú osobu Vladimíra Devátého.

Tento web využívá cookies. Používáním tohoto webu dávate súhlas s využitím cookies.